اسکیمر

اسکیمرها ویا کفگیرها ، همانطور که از نام آنها نیز پیداست به عنوان یک صافی عمل میکنند و مو،برگ ها و آلودگی های دیگر که بر روی سطح آب وجود دارند را به وسیله سبدی که در داخلشان وجود دارد جمع آوری می نمایند. اسکیمر ها با جلوگیری از ورود ذرات بزرگ به مسیر لوله کشی از مسدود شدن لوله ها جلو گیری می نمایند. آلودگی هایی کوچکی که از سبد عبور میکنند نیز توسط فیلتر تصفیه از آب گرفته میشوند بطور معمول اسکیمرها را بر روی دیواره عرضی قسمت عمیق استخر نصب می نمایند.