دستگاه تزریق ازن

 دستگاه تزریق ازن

یکی از جدیدترین روشهای تصفیه و ضدعفونی آب استخر و جکوزی استفاده از تزریق ازن در آب است.
یک مولکول ازن از سه اتم اکسیژن تشکیل یافته که این سبب ناپایداری شدید آن می باشد. ازن به دلیل ناپایداری زیاد یک میکروب کش بسیار موثر می باشد.
ترکیب آب با ازن میزان تجزیه زیستی را افزایش می دهد و راندمان فیلتر را زیاد می کند به این ترتیب که مولکول های بزرگ را به ملکول های کوچک تجزیه می کند .

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ-1

  51,300,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ-1
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 30 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-1

  157,130,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-1
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 120 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-2

  221,250,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-2
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 180 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-4

  439,330,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-4
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 400 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-6

  612,372,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-6
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 600 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-8

  808,072,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-8
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 800 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-12

  1,106,100,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-12
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 1200 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-16

  1,449,100,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ2-16
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 1600 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ7-1

  92,900,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ7-1
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 75 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ7-2

  118,620,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل PZ7-2
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 150 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل Eco Master

  155,800,000ریال

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مدل Eco Master
  امروزه برای تولید و تزریق ازن از دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE در استخرها و جکوزی ها  استفاده می شود.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE مناسب برای 180 مترمکعب ، با قابلیت ضدعفونی بالا تا چندین برابر کلر و جهت شفاف کردن آب می باشد.

  دستگاه تزریق ازن پروزون PROZONE  شامل انژکتور ، سوپاپ یک طرفه آب و ازن و تجهیزات مورد نیازمی باشد.

  دستگاه تزریق ازن استخرPROZONE  ساخت امریکا دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش می باشد.