دستگاه تزریق ازن

 دستگاه تزریق ازن

یکی از جدیدترین روشهای تصفیه و ضدعفونی آب استخر و جکوزی استفاده از تزریق ازن در آب است.
یک مولکول ازن از سه اتم اکسیژن تشکیل یافته که این سبب ناپایداری شدید آن می باشد. ازن به دلیل ناپایداری زیاد یک میکروب کش بسیار موثر می باشد.
ترکیب آب با ازن میزان تجزیه زیستی را افزایش می دهد و راندمان فیلتر را زیاد می کند به این ترتیب که مولکول های بزرگ را به ملکول های کوچک تجزیه می کند .