رطوبت گیر

رطوبت در فضای استخر و کنترل آن همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های موجود برای طراحان، صاحبان استخرها، بهره برداران و مسئولین نگهداری و تعمیرات استخرها بوده است. هم پایین بودن میزان رطوبت نسبی در استخر و هم بالا بودن آن، باعث ایجاد معایب قابل توجهی خواهد بود. رطوبت نسبی پایین تر از حد استاندارد، با ایجاد افزایش نرخ تبخیر آب از سطح پوست شناگران، باعث ایجاد احساس ناخوشایند سرما برای آنها می‌شود. همینطور، رطوبت نسبی بالاتر از حد استاندارد نیز باعث ایجاد مشکلاتی از جمله ایجاد خوردگی در ساز‌ه‌های فلزی استفاده شده در استخر و ساختمان آن، تخریب مصالح و سطوح، ایجاد ناراحتی برای شناگران، تقطیر آب روی سطوح، نم گرفتن دیواره و سقف استخر و نیز افزایش رشد قارچ و کپک در شکاف‌ها و درزها می‌شود. با توجه به توصیه‌ استانداردهای مطرح، میزان رطوبت نسبی بهینه برای فضای استخرها، بین 50% تا 60% است.  تا زمانی که قیمت انرژی پایین بود.