رطوبت گیر کالورکس Calorex

دستگاه های رطوبت گیر Calorex ساخت کشور انگلستان می باشند. سیستم گرمایش هوای برگشتی (LPH) در رطوبت گیرها باعث سرعت بخشیدن به حذف رطوبت محیط و افزایش میزان بازدهی دستگاه می شود. مدل هایی از رطوبت گیرهای کالورکس دارای این قابلیت هستند.

رطوبت گیرهای کالورکس Calorex دارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH33

  391,910,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 1.25 لیتر در ساعت

  – میزان ذخیره انرژی 1.9 کیلووات

  – شدت صوت 48 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 3 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH44

  440,590,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 2 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 2.5 کیلووات

  – شدت صوت 42 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 3.3 کیلووات

  – دبی آب گرم 4.8 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH55

  536,110,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 2.5 لیتر در ساعت

  – میزان ذخیره انرژی 3.5 کیلووات

  – شدت صوت 48 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH66

  648,450,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 44 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH110

  845,370,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 4.5 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 5.2 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH75

  750,310,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3.6 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH33LPH

  424,380,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 1.25 لیتر در ساعت

  – میزان ذخیره انرژی 1.9 کیلووات

  – شدت صوت 48 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 3 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH44LPH

  440,590,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 2 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 2.5 کیلووات

  – شدت صوت 42 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 3.3 کیلووات

  – دبی آب گرم 4.8 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH55LPH

  602,620,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 2.5 لیتر در ساعت

  – میزان ذخیره انرژی 3.5 کیلووات

  – شدت صوت 48 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH66LPH

  723,140,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 44 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 5 کیلووات

  – دبی آب گرم 5 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH75LPH

  858,950,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 3.6 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم گرمایش هوای برگشتی و سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 4 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • رطوبت گیر Calorex مدل DH110LPH

  967,590,000ریال

  – ظرفیت حذف رطوبت به مقدار 4.5 لیتر در ساعت

  – دارای سیستم کارکرد در دماهای پایین

  – میزان ذخیره انرژی 5.2 کیلووات

  – شدت صوت 53 دسی بل

  – انرژی گرمایش تولیدی 8.9 کیلووات

  – دبی آب گرم 9.6 لیتر در دقیقه

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله