فیلتر دیاتومه

از فیلترهای دیاتومه در تصفیه آب استفاده می شود. فیلترهای دیاتومه قادر هستند کدورت آب را تا 50 میکرون کاهش دهند. شیرهای فیلترهای دیاتومه باید بصورت جداگانه خریداری شوند در نتیجه به قیمت آن ها افزوده می شود. بطور کل فیلترهای دیاتومه هزینه های بیشتری نسبت به فیلترهای شنی دارند که این موضوع باعث شده به ندرت از آن ها استفاده شود. در فیلترهای دیاتومه از خاک استفاده می شود که معمولا هر 2-3 ماه یکبار باید تعویض شود. اندازه خاک در فیلترهای دیاتومه با توجه به حجم آن ها از 2 تا 5 کیلو متغیر می باشد.