نردبان تمام استیل

برای انتخاب نردبان استخر باید به نکات زیر توجه کرد:

1- برای انتخاب پله و نردبان استخر باید به فاصله لب استخر تا کف آن توجه شود.

2- معمولا در استخرهای عمومی باید در هر دو قسمت کم عمق و عمیق از نردبان و پله استخر استفاده شود.

3- نردبان استخر باید از جنس استیل نگیر (آهن ربا را به خود جذب نکند) باشد.

4- مدل نردبان استخر که با توجه به قرارگرفتن روی سکو یا پشت گریل تغییر می کند.

5- اگر نردبان استخر روی سکو ونزدیک لبه استخر نصب شود باید از مدل عصایی یا کلاپ انتخاب شود.

6- اگر نردبان استخر پشت گریل یا سکو نصب شود باید از مدل معمولی(دهانه باز) انتخاب شود.

7- برای قسمت عمیق استخر تعداد پله از کف محاسبه نمی شود معمولا سه پله انتخاب می شود.