کلرزن

کلرزن های نمکی دستگاه های جدید تری نسبت به پمپ های تزریق کلر هستند. در دستگاههای کلر زن نمکی خبری از ماده سمی کلر نیست! و کلر از طریق تجزیه نمک (NaCl) به کلر (Cl) و سدیم (Na) به آب اضافه شده و پس از مدت زمان کوتاهی مجددا این دو عنصر با هم ترکیب شده و تشکیل نمک را در آب می دهند. نمکی که در این سیستم به آب اضافه می شود نمک طعام بوده و مقدار آن 5 الی 6 کیلوگرم (بستگی به شرایط استخر) در متر مکعب می باشد.