کلرزن هایواتر Hiwater

دستگاه کلرزن (سیستم ضد عفونی کلر) بعنوان فرآیند گندزدایی آب در مخازن آب و استخر ها و حوضچه ها و حذف آلودگی های میکروبی و حذف میکروارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکتری ها و جلبک ها مورد استفاده قرار می گیرد .

محصولات کلرزنی شرکت ساینا تصفیه آریا (کلرزن نمکی) منظور میکروب زدایی آب خام و ضد عفونی آب های میکروبی، گندزدایی آب چاه، حذف جلبک ها، باکتری های پاتوژن و کلیفرم آب و هر نوع آلودگی موجود در آب و یا تزریق هر نوع ماده شیمیایی اسیدی و قلیایی بر اساس نوع کاربری آن در حالت تزریق مایع و گازی عرضه می گردد.