گریل استخر فنری تک پین

از گریل ها در سیستم سرریز استخر و جکوزی استفاده می شود. گریل ها می توانند از جنس پلاستیکی و یا فلزی باشند. گریل های استخری و جکوزی را در سه مدل تک پین، دو پین و سه پین با عرض های مختلف تولید می کنند.

جهت انتخاب گریل عرض جوب کنار استخر یا جکوزی را باید بدانیم. بطور معمول در جکوزی ها از گریل با عرض 14 سانتی متر و در استخرها از گریل باعرض 20 یا 25 سانتی متر استفاده می شود. از گریل کنج در گوشه های استخر استفاده می کنند.