پایه جت

پایه جت ها یکی از ضروری ترین تجهیزات در ساخت جکوزی ها به شمار می روند. آب به وسیله پایه جت و سر جت به داخل جکوزی پرتاب می گردد.

سر جت به پایه جت متصل شده و پایه جت داخل بتن قرار می گیرد. در جکوزی ها برای هر نفر 2 جت تعبیه می شود که هر کدام شامل یک پایه جت و یک سر جت می باشد.