دستگاه UV

همانطور که قبلا گفته شد فرآیند تصفیه آب مراحل مختلفی دارد که این مراحل شامل فیلتر شدن فیزیکی و شیمیایی آب می باشد.

همچنین در مواردی که تصفیه انجام می شود به دلیل میکروب های موجود در آب احتیاج به دستگاه هایی می باشد که میکروب های آب را از بین می ببرند.

در ذیل به اختصار به معرفی بعضی از این دستگاه ها می پردازیم.