سختی گیر مغناطیسی

پس از كشف این كه آبی كه از روی صخره‌های با خاصیت مغناطیسی عبور می‌كند رسوب نمی‌گذارد، این نوع سختی گیرها تولید شده‌اند.

وجود آهن ربا در سختی گیرهای مغناطیسی باعث ایجاد میدان مغناطیسی می شود، میدان مغناطیسی ایجاد شده مولکول های کلسیم و منیزیم را از آب جدا می کند که اینکار مانع ایجاد رسوب می شود.