سختی گیر فلزی

به میزان کلسیم و منیزیم موجود در آب سختی و یا TH گفته می شود. کلسیم و منیزیم در کنار یکدیگر موجب رسوب بالا می شوند. برای از بین بردن سختی آب از سختی گیر استفاده می کنند.

اجزای تشکیل دهنده سختی گیر شامل: 1- منبع اصلی که در آن رزین ریخته می شود و به دو صورت فلزی و فایبرگلاس می باشد. 2- تانک نمک که عمل احیا کردن رزین در آن انجام می گیرد. 3-  شیر چند حالته که از آن جهت کنترل راحت مراحل تصفیه استفاده می شود. 4- رزین کاتیونی به منظور جداسازی کلسیم و منیزیم از آب مورد استفاده قرار می گیرد. 5- شن (در بعضی مواقع) جهت عدم عبور رزین از منبع اصلی استفاده می شود.