شیر FRP

شیرهای FRP برای کنترل عملیات فیلتراسیون در مخازن FRP مورد استفاده  قرار می گیرند. شیرهای FRP در انواع مخازن FRP فیلتر و سختی گیر کارایی دارند. این شیرها به دو صورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (دستی) تولید می شوند. شیرهای اتوماتیک جهت انجام مراحل کار نیازی به اپراتور ندارند و با توجه به قابلیت برنامه ریزی بر اساس زمان یا دبی آب عبوری می توانند تمامی مراحل فیلتراسیون و شستشو را صورت خودکار انجام دهند. شیرهای نیمه اتوماتیک با توجه به تعداد وضعیت هایی که برای شیر تعریف شده است، جهت تغییر وضعیت در زمان انجام، تمام مراحل فیلتراسیون توسط اپراتور بوسلیه اهرم و به صورت دستی انجام می پذیرد.