ﭘﻤﭗ ﺗﺰرﯾﻖ اتاترون Etatron

دوزینگ پمپ های اتاترون ساخت کشور ایتالیا می باشند. در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها می باشند. پمپ های تزریق اتاترون ایتالیا سطح وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت آغاز می گردد و تا 1027 لیتر در ساعت ادامه دارد، این سطح گستردگی در رابطه با فشار، از یک بار فشار تا 20 بار فشار ادامه می یابد. بر اساس کاتالوگ های شرکت، پمپ های تزریق اتاترون تا دمای 40 درجه سانتی گراد را تحمل می کنند.

پمپ های تزریق اتاترون دارای 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.