رزین

از رزین در سختی گیرها استفاده می شود. رزین سختی (کلسیم و منیزیم) موجود در آب را می گیرد. پس از اشباع شدن رزین، از نمک جهت احیا کردن آن استفاده می شود. رزین میزان کلسیم و منیزیم آب را از صفر تا 0.5 میکرون کاهش می دهد و به جای آن پتاسیم و سدیم تولید می کند. در واقع رزین تعداد مولکول های آب را کم نمی کند بلکه آن ها را به نوعی دیگر تبدیل می گرداند. رزین در منبع اصلی سختی گیر ریخته می شود. به طور کلی سه مدل رزین کاتیونی، آنیونی و میکس بد در بازار موجود می باشد. مرغوب ترین نوع رزین، پرولایت است.