سیلیس

سیلیس و یا شن موجب حذف کدورت و املاح از آب می شود. بیشترین کارایی سیلیس ها در فیلترهای شنی می باشد که با حذف املاح آب موجب تصفیه آب می شوند. با توجه به سایز فیلترهای شنی مقدار سیلیس در آن ها نیز تغییر می کند. در فیلترهای شنی سیلیس ها را بسته به کیفیتشان بین 2 تا 4 سال تعویض می کنند. کاربرد دیگر سیلیس ها در سختی گیر می باشد. در سختی گیرها ابتدا سیلیس ریخته و پس از پر شدن نازل ها روی آن رزین می ریزند. این کار از خروج رزین از لوله های نازل سختی گیر جلوگیری می کند.