کلر

کلر خاصیت میکروب کشی دارد. اگر استخری میکروب زدایی نشود در آن باکتری به وجود می آید به منظور از بین بردن باکتری های استخر از کلر استفاده می کنند. کلر در اصل به صورت گاز می باشد. با اعمال تغییراتی در ماهیت کلر آن را به شکل جامد (پودری) درمی آورند. به طور کلی کلر به دو صورت جامد و گاز می باشد. زمانی که کلر را در آب حل می کنند به محلول به دست آمده کلر مایع می گویند. پرکلرین و هیپوکلرید نوعی از کلر می باشند که هیپوکلرید بهترین نوع کلر است. در قرص کلر به منظور شفاف سازی آب از کات کبود استفاده می شود.