منابع و مخازن

 • منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتری

  3,100,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتر ، 4 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتری

  10,600,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتر ، 11 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتری

  12,200,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتر ، 12 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتری

  15,900,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتر ، 17 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری

  18,300,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر ، 18 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری

  41,700,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتر ، 38 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری

  49,500,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر ، 45 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری 16 بار

  93,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16 بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر ، 85 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 24 لیتری HTM

  2,300,000ریال

  منبع انبساط بسته 24 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  24 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  هشت بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 24 لیتر  ، 8 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 60 لیتری HTM

  6,850,000ریال

  منبع انبساط بسته 60 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  60 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  هشت بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 60 لیتر  ، 12 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 80 لیتری HTM

  8,500,000ریال

  منبع انبساط بسته 80 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  80 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 80 لیتر  ، 17 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 100 لیتری HTM

  10,000,000ریال

  منبع انبساط بسته 100 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  100 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 100 لیتر  ، 18 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 150 لیتری HTM

  18,700,000ریال

  منبع انبساط بسته 150 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  150 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 150 لیتر  ، 25 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 200 لیتری HTM

  22,000,000ریال

  منبع انبساط بسته 200 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  200 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 200 لیتر  ، 38 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 300 لیتری HTM

  29,000,000ریال

  منبع انبساط بسته 300 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  300 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 300 لیتر  ، 45 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتری

  259,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر ، 110کیلوگرم می باشد.