منبع انبساط بسته زیلمت

منبع انبساط بسته در سیستم های سرمایش و گرمایش و سیستم های آبرسانی تحت فشار و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی به عنوان مخزن تعادل برای کنترل انبساط حجمی آب موجود در سیستم های تاسیساتی در اثر افزایش دما و تثبیت فشار در سیستم آبرسانی استفاده می گردد . که بصورت دیافراگمی و کنترل حجم می باشد. . جنس منبع انبساط بسته از ورق گالوانیزه و با گنجایش 100 تا 3000 لیتر ساخته می باشد.

 • منبع انبساط بسته زیلمت مخزنی است که با هوای اتمسفر در ارتباط است و فشار داخل آن برابر با فشار جو محل نصب می باشد
 • منبع انبساط بسته زیلمت نیاز به یک شیر شناور (فلوتر) جهت تثبیت سطح آب مخزن انبساط باز دارد
 • منبع انبساط بسته زیلمت باید در ترازی نصب گردد که سطح آب داخل آن در وضعیت عادی حداقل 122 سانتی متر از بالاترین نقطه اجرای سیستم گرمایشی بالاتر باشد.
 • مناسب ترین محل نصب منبع انبساط بسته زیلمت در بام ساختمان است
 • لوله سرریز از منبع انبساط بسته زیلمت باید تا داخل موتورخانه کشیده شود تا در زمان خراب شدن شیر شناور یا سوراخ شدن منبع دو جداره شوفاژ نسبت به تعمیر آن اقدام گردد
 • منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتری

  3,100,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتر ، 4 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتری

  10,600,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتر ، 11 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتری

  12,200,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتر ، 12 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتری

  15,900,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتر ، 17 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری

  18,300,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر ، 18 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری

  41,700,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتر ، 38 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری

  49,500,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر ، 45 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری 16 بار

  93,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16 بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر ، 85 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتری

  259,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر ، 110کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری 16 بار

  38,800,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر ، 18 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتری 16 بار

  298,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر ، 110کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری

  83,500,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10 بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر ، 85 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری 16 بار

  72,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16 بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر ، 85 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری 16 بار

  48,600,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16 بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد