منبع انبساط بسته زیلمت 10 بار

 • منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتری

  3,100,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 24 لیتر ، 4 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتری

  10,600,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 50 لیتر ، 11 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتری

  12,200,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 60 لیتر ، 12 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتری

  15,900,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 80 لیتر ، 17 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری

  18,300,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر ، 18 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری

  41,700,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتر ، 38 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری

  49,500,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر ، 45 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتری

  259,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر ، 110کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری

  83,500,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 10 بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر ، 85 کیلوگرم می باشد.