منبع انبساط بسته زیلمت 16 بار

 • منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری 16 بار

  93,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16 بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 500 لیتر ، 85 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری 16 بار

  38,800,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 100 لیتر ، 18 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتری 16 بار

  298,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16  بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 1000 لیتر ، 110کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری 16 بار

  72,000,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16 بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته زیلمت 300 لیتر ، 85 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری 16 بار

  48,600,000ریال

  منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتری Zilmet

  • ظرفیت منبع انبساط بسته زیلمت 200 لیتر می باشد
  • جنس تیوب در منبع دیافراگمی Zilmet (ایتالیا) EPDM/Butyl بهداشتی می باشد.
  • فشار کار در منبع انبساط بسته زیلمت 16 بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته زیلمت یک اینچ می باشد