منبع انبساط بسته HTM

 • منبع انبساط بسته 24 لیتری HTM

  2,300,000ریال

  منبع انبساط بسته 24 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  24 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  هشت بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 24 لیتر  ، 8 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 60 لیتری HTM

  6,850,000ریال

  منبع انبساط بسته 60 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  60 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  هشت بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 60 لیتر  ، 12 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 80 لیتری HTM

  8,500,000ریال

  منبع انبساط بسته 80 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  80 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 80 لیتر  ، 17 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 100 لیتری HTM

  10,000,000ریال

  منبع انبساط بسته 100 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  100 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 100 لیتر  ، 18 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 150 لیتری HTM

  18,700,000ریال

  منبع انبساط بسته 150 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  150 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 150 لیتر  ، 25 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 200 لیتری HTM

  22,000,000ریال

  منبع انبساط بسته 200 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  200 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 200 لیتر  ، 38 کیلوگرم می باشد.
 • منبع انبساط بسته 300 لیتری HTM

  29,000,000ریال

  منبع انبساط بسته 300 لیتری HTM

  • ظرفیت منبع انبساط بسته  300 لیتر می باشد
  • فشار کار در منبع انبساط بسته HTM  ده بار می باشد.
  • سایز اتصالات در  منبع انبساط بسته HTM یک اینچ می باشد
  • وزن منبع انبساط بسته 300 لیتر  ، 45 کیلوگرم می باشد.