دیگ چدنی MI3

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-04

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 98.900 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 115 کیلووات

  – 4 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*45 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-05

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 135.880 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 158 کیلووات

  – 5 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*58 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-06

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 173.720 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 202 کیلووات

  – 6 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*71.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-07

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 210.700 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 245 کیلووات

  – 7 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*84.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-08

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 247.680 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 288 کیلووات

  – 8 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*97.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-09

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 282.940 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 329 کیلووات

  – 9 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*110.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-10

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 324.220 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 377 کیلووات

  – 10 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*123.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-11

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 362.920 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 422 کیلووات

  – 11 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*136.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-8

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 573.222 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 666 کیلووات

  – 8 پره

  – حجم محفظه احتراق 370 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-9

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 657.761 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 765 کیلووات

  – 9 پره

  – حجم محفظه احتراق 420 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-10

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 742.746 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 863 کیلووات

  – 10 پره

  – حجم محفظه احتراق 470 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-11

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 826.630 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 961 کیلووات

  – 11 پره

  – حجم محفظه احتراق 520 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-12

  – دیگ چدنی MI3 سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 911.148 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 1059 کیلووات

  – 12 پره

  – حجم محفظه احتراق 570 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-13

  – دیگ چدنی شوفاژ سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 1.004.851 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 1168 کیلووات

  – 13 پره

  – حجم محفظه احتراق 620 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-14

  – دیگ چدنی شوفاژ سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 1.099.669 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 1278 کیلووات

  – 14 پره

  – حجم محفظه احتراق 670 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل HYPER-16

  – دیگ چدنی شوفاژ سری Hyper

  – ماکزیمم ظرفیت 1.327.170 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 1543 کیلووات

  – 16 پره

  – حجم محفظه احتراق 770 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله