دیگ چدنی ام آی تری سری M

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.5

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 116.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 135 کیلووات

  – وزن 470 کیلوگرم

  – حجم دیگ 97 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.6

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 139.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 161.8 کیلووات

  – وزن 543 کیلوگرم

  – حجم دیگ 116 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.7

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 163.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 189.7 کیلووات

  – وزن 622 کیلوگرم

  – حجم دیگ 135 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.8

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 186.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 216.5 کیلووات

  – وزن 698 کیلوگرم

  – حجم دیگ 154 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.9

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 209.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 243.3 کیلووات

  – وزن 772 کیلوگرم

  – حجم دیگ 173 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.10

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 232.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 270 کیلووات

  – وزن 847 کیلوگرم

  – حجم دیگ 192 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.11

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 256.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 298 کیلووات

  – وزن 922 کیلوگرم

  – حجم دیگ 211 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.12

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 279.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 324.8 کیلووات

  – وزن 997 کیلوگرم

  – حجم دیگ 230 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.13

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 302.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 351.5 کیلووات

  – وزن 1072 کیلوگرم

  – حجم دیگ 249 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.14

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 325.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 378.3 کیلووات

  – وزن 1148 کیلوگرم

  – حجم دیگ 268 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل M.15

  – دیگ چدنی MI3 سری M

  – ماکزیمم ظرفیت 349.000 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 406.3 کیلووات

  – وزن 1224 کیلوگرم

  – حجم دیگ 287 لیتر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله