دیگ چدنی ام آی تری سری SUPER M90

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-04

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 98.900 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 115 کیلووات

  – 4 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*45 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-05

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 135.880 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 158 کیلووات

  – 5 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*58 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-06

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 173.720 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 202 کیلووات

  – 6 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*71.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-07

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 210.700 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 245 کیلووات

  – 7 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*84.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-08

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 247.680 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 288 کیلووات

  – 8 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*97.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-09

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 282.940 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 329 کیلووات

  – 9 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*110.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-10

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 324.220 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 377 کیلووات

  – 10 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*123.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله

 • دیگ چدنی MI3 مدل SUPER M90-11

  – دیگ چدنی MI3 سری Super M90

  – ماکزیمم ظرفیت 362.920 کیلوکالری در ساعت

  – ماکزیمم ظرفیت 422 کیلووات

  – 11 پره

  – حجم محفظه احتراق 37*136.5 سانتی متر

  – دارای خدمات پس از فروش 10 ساله