دیگ فولادی امرالد کالور

دیگ فولادی  امرالد کالور مخزنی تحت فشار می باشد که در آن آب گرم شده و گرمای ذخیره شده در آن مورد استفاده قرار می گیرد.

دیگ  آب گرم فولادی  امرالد کالور بعنوان بخش اصلی در سیستم های گرمایش مرکزی (موتورخانه) برای تولید آبگرم مستقیم برای رادیاتور، فن کویل، یونیت هیتر و همینطور گرمایش غیر مستقیم (توسط مبدل حرارتی) برای تأمین آبگرم مصرفی بهداشتی، سیستم های گرمایش از کف، آب استخر و جکوزی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C36

  37,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 36000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C45

  42,000,000ریال

  حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 45000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C65

  51,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  65000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C80

  61,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  80000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C120

  88,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  120000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C160

  107,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  160000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C200

  123,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  200000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C250

  169,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  250000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C300

  224,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  300000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C400

  241,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  400000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C500

  298,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  500000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C600

  338,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  600000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C700

  462,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  700000کیلو کالری بر ساعت

 • دیگ فولادی 6 بار امرالد کالور C800

  462,000,000ریال

  -حداکثر فشار کاری دیگ فولادی امرالد کالور  شش بار  می باشد.

  -دیگ فولادی امرالد کالور مناسب برای گرمایش آب استخر، و همین طور تأمین آب گرم مصرفی  می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در مشعل موتورخانه دیگ فولادی امرالد کالور  ، گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی  800000کیلو کالری بر ساعت