پکیج گرمایشی امرالد کالورپک پلاس

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک پلاس CP36PLUS

  59,000,000ریال

  پکیج گرمایشی امرالد کالورپک پلاس CP36PLUS

  تأمین همزمان حداقل های گرمایشی مورد نیاز یعنی آب گرم مصرفی و آب گرم برای سیستم گرمایشی و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر می باشد

  ایده آل برای تمام سیستم‌های گرمایشی
  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 35000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک پلاس CP45PLUS

  71,000,000ریال

  پکیج گرمایشی امرالد کالورپک پلاس CP45PLUS

  تأمین همزمان حداقل های گرمایشی مورد نیاز یعنی آب گرم مصرفی و آب گرم برای سیستم گرمایشی و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر می باشد

  ایده آل برای تمام سیستم‌های گرمایشی
  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 45000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک پلاس CP65PLUS

  91,000,000ریال

  پکیج گرمایشی امرالد کالورپک پلاس CP65PLUS

  تأمین همزمان حداقل های گرمایشی مورد نیاز یعنی آب گرم مصرفی و آب گرم برای سیستم گرمایشی و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر می باشد

  ایده آل برای تمام سیستم‌های گرمایشی
  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 65000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک پلاس CP85PLUS

  105,000,000ریال

  پکیج گرمایشی امرالد کالورپک پلاس CP85PLUS

  تأمین همزمان حداقل های گرمایشی مورد نیاز یعنی آب گرم مصرفی و آب گرم برای سیستم گرمایشی و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر می باشد

  ایده آل برای تمام سیستم‌های گرمایشی
  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 85000کیلو کالری بر ساعت