پکیج گرمایشی امرالد کالورپک کوتاه

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک کوتاه CP200S

  221,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP200S موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 200000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک کوتاه CP160S

  196,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP160S موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 160000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک کوتاه CP125S

  157,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP125S موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 125000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک کوتاه CP85S

  89,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP8S موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 85000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک کوتاه CP65S

  81,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP6S موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 65000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک کوتاه CP45S

  65,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP4S موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 45000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی امرالد کالورپک کوتاه CP36S

  52,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP36 موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 36000کیلو کالری بر ساعت