پکیج گرمایشی امرالد کالورپک

 • پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک CP36

  70,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP36 موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک سه منظوره بوده و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 36000کیلو کالری بر ساعت

   

 • پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک CP45

  77,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP45 موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک سه منظوره بوده و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 45000کیلو کالری بر ساعت

   

 • پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک CP85

  125,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP85 موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک سه منظوره بوده و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 85000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک CP125

  183,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP125 موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک سه منظوره بوده و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 125000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک CP160

  225,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP160 موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک سه منظوره بوده و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 160000کیلو کالری بر ساعت

 • پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک CP200

  250,000,000ریال

  – پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک  CP200 موتورخانه‌ای کامل با برترین کیفیت و ایمنی

  -پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک سه منظوره بوده و مناسب برای گرمایش آب استخر، گرمایش سالن استخر و همین طور تأمین آب گرم مصرفی سرویس های بهداشتی می باشند.

  – نوع سوخت مصرفی در پکیج گرمایشی موتورخانه امرالد کالورپک گاز شهری و گازوئیل می باشد

  – ظرفیت گرمایشی 200000کیلو کالری بر ساعت