رانکسین Runxin

 • شیر RUNXIN FRP سختی گیر مدل F64B

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در سختی گیر

  – کارکرد بصورت دستی

  – نوع کنترل و جهت جریان Down Flow

  – دبی آب ۲ متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳/۴ اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP سختی گیر مدل F64A2

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در سختی گیر

  – کارکرد بصورت دستی

  – نوع کنترل و جهت جریان Down Flow

  – دبی آب ۴ متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۱ اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP سختی گیر مدل N64D

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در سختی گیر

  – کارکرد بصورت دستی

  – نوع کنترل و جهت جریان Down Flow

  – دبی آب ۱۰ متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP سختی گیر مدل F65B1

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در سختی گیر

  – کارکرد بصورت اتوماتیک

  – نوع کنترل و جهت جریان Down Flow-Time

  – دبی آب ۲ متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۳/۴ اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP سختی گیر مدل F63C1

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در سختی گیر

  – کارکرد بصورت اتوماتیک

  – نوع کنترل و جهت جریان Down Flow-Time

  – دبی آب 4 متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی 1 اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP سختی گیر مدل N74A1

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در سختی گیر

  – کارکرد بصورت اتوماتیک

  – نوع کنترل و جهت جریان Down Flow-Time

  – دبی آب ۱۰ متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۲ اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP فیلتر مدل F56E2

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در فیلتر

  – کارکرد بصورت دستی

  – سایز اتصال به مخزن ½۲ اینچ

  – دبی آب ۲ متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ¾ اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP فیلتر مدل F56A1

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در فیلتر

  – کارکرد بصورت دستی

  – سایز اتصال به مخزن ½۲ اینچ

  – دبی آب 4 متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی 1 اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP فیلتر مدل N56D2

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در فیلتر

  – کارکرد بصورت دستی

  – سایز اتصال به مخزن 4 اینچ

  – دبی آب 10 متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی 2 اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP فیلتر مدل F67C1

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در فیلتر

  – کارکرد بصورت اتوماتیک

  – سایز اتصال به مخزن ½۲ اینچ

  – دبی آب ۴ متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی ۱ اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

 • شیر RUNXIN FRP فیلتر مدل N75A1

  – شیر اف آر پی رانکسین جهت استفاده در فیلتر

  – کارکرد بصورت اتوماتیک

  – سایز اتصال به مخزن 4 اینچ

  – دبی آب 10 متر مکعب در ساعت

  – سایز اتصالات ورودی و خروجی 2 اینچ

  – دارای خدمات پس از فروش ۱۰ ساله